O presente aviso legal establece as condicións de uso do sitio web www.colectivonos.gal (en diante WEB), que a Asociación Peña Celtista Galeguista Colectivo NÓS (en diante Colectivo NÓS), con domicilio social en Rúa Alexandre Bóveda 2, Portal 1, Porta 6A, 36210, de Vigo con CIF G27811066, asociación inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia, co numero: 2014/018918-1, pon a disposición da persoa usuaria.

Información ó usuario e finalidade dos datos.

Conforme ao previsto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase de que os datos persoais suministrados a través da WEB, formarán parte dun ficheiro automatizado responsabilidade da asociación, para que poidan ser utilizados cunha finalidade comercial, operativa e de actividades propias do obxecto social da asociación. O Colectivo NÓS conservará os seus datos, unha vez finalizada toda relación co usuario, para cumprir as obrigas legais e de comunicación aos organismos públicos, que amparados na lei correspondente os soliciten.

Os datos solicitados son necesarios. En caso de negarse a comunicar os datos será imposible infórmalo sobre a súa solicitude. O Colectivo NÓS procederá á cancelación dos datos recollidos cando deixen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a que foran solicitados ou rexistrados. No caso de que os datos recollidos utilizáranse para unha finalidade distinta para a que foran solicitados ou recollidos requerirase o consentimento previo das persoas interesadas.

Atopará máis información sobre a privacidade no seguinte enlace.

Seguridade.

Colectivo NÓS asegura a absoluta confidencialidade e privacidade dos datos persoais recollidos a fin de evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, e garantizar así a sua integridade e seguridade.

Propiedade intelectual.

Todos os dereitos de propiedade intelectual do dominio WEB, así como dos seus contidos, pertencen, ben ó Colectivo NÓS, ben a terceiras persoas, polo que ningún usuario está autorizado a facer uso deles, nin a imprimilos, nin almacenalos baixo ningún soporte físico en ningún caso, salvo que sexa para a súa utilización persoal e privada. Queda prohibida a modificación, descompilación ou a utilización comercial de calquera parte da WEB.

Os datos, textos, informacións, gráficos ou vínculos publicados na WEB, son recompilados con efectos meramente informativos para todas aquelas persoas interesadas nestes sen que, o seu acceso, xere relación comercial, contractual ou profesional entre os usuarios e o Colectivo NÓS. En caso de discrepancia entre a información contida no sitio web e a contida en papel, prevalecerá esta última. O Colectivo NÓS resérvase o dereito de modificar os contidos do dominio WEB sen previo aviso.

Os enlaces e hipertexto que, no seu caso, posibiliten o acceso a través do sitio WEB a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control do Colectivo NÓS, polo que non se fai responsable ésta nin da información contida nos mesmos nin de calquera dos efectos que puidesen derivarse da devandita información.

A persoa usuaria asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso aos devanditos contidos así como da súa reprodución ou difusión.

Responsabilidade por uso indebido.

O Colectivo NÓS non será responsable das infraccións de calquera usuario que afecten aos dereitos doutro usuario da web, ou de terceiras persoas, incluíndo os dereitos de copyright, marcas, patentes, información confidencial e calquera outro dereito de propiedade intelectual ou industrial.

O Colectivo NÓS fará uso das accións civís ou penais que por lei corresponda, ante calquera utilización indebida do seu dominio WEB. Os litixios que puidesen xurdir en relación a este dominio rexéranse unicamente polo dereito español, someténdose aos xulgados e tribunais competentes de Vigo.

Utilización de cookies.

O Colectivo NÓS utiliza cookies para obter información e realizar análisis estadísticos sobre o uso do sitio WEB -que sempre se pode tamén consultar e utilizar de forma anónima- e para permitir o funcionamento dalgúns servicios. As cookies que utilizamos son anónimas e non se refiren aos datos persoais do usuario nin se pode acceder mediante as mesmas en ningún caso aos datos que o usuario poida ter no seu disco duro.

Veracidade dos datos.

O usuario é responsable da veracidade dos seus datos, comprometéndose a non introducir datos falsos e proceder á rectificación dos mesmos si fora necesario. O Colectivo NÓS pon a disposición do usuario todos os medios para que poda proceder á modificación dos seus datos.

O Colectivo NÓS non garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos datos, programas, informacións ou opinións, calquera que sexa a orixe, que circulen pola súa rede ou polas redes ás que a persoa usuaria poida acceder a través da WEB. O usuario acepta expresamente deixar exenta a asociación de calquera responsabilidade relacionada coa WEB.

Spamming ou envío de correos non solicitados.

O Colectivo NÓS é absolutamente contrario á práctica do spamming e nunca realiza este tipo de conductas nin tampouco autoriza ao usuario mediante calquera medio propiedade da asociación.